Crowdfundingové platformy sú integrálnou súčasťou kolektívneho financovania. V prvom rade predstavujú infraštruktúru, ktorá spája projekty s potencionálnymi investormi, no mnohé z nich poskytujú aj poradenské služby a podporu, ktorú ocenia nielen crowdfundingoví začiatočníci.

Keďže crowdfunding má v súčasnosti niekoľko podôb (crowdfunding na báze odmeny, crowdfunding na báze darov, podielový crowdfunding, pôžičkový crowdfunding atď.), každá crowdfundingová platforma má iné zameranie. Zameranie platformy je dôležité poznať z dôvodu, aké kampane sa prostredníctvom nej realizujú a aký druh investorov ju navštevuje.

Zvoliť si pre svoj projekt tú správnu platformu je základom úspechu každej crowdfundingovej kampane a výber platformy si preto treba dobre premyslieť.

Aktívne slovenské crowdfundingové platformy

Typ crowdfundingu Názov Webové sídlo platformy
na báze darov Ľudia ľuďom.sk
ďakujeme.sme.sk
Dobrá krajina
Srdce pre deti
https://www.ludialudom.sk
http://dakujeme.sme.sk
http://www.dobrakrajina.sk
https://www.srdcepredeti.sk
na báze odmeny StartLab
HitHit
https://www.startlab.sk
https://www.hithit.com/
na báze odmeny P2P lending

Zinc Euro

Žltý melón

Maják

https://www.zinceuro.sk

https://www.zltymelon.sk

https://majak.sk/#/

business lending Finnest
Conda
https://www.finnest.com/sk
https://www.conda.sk
na báze majetkovej účasti Crowdberry https://www.crowdberry.sk

Zdroj: CIF, 2018

Prevádzkovatelia crowdfundingových platforiem pôsobiacich na Slovensku v záujme vytvárania a pôsobenia v transparentnom prostredí pristúpili k spoločnej iniciatíve princípov etických pravidiel crowdfundingových platforiem pôsobiacich na území Slovenska.

Platformy v závislosti od typu crowdfundingu, ktorý reprezentujú dodržiavajú platné právne predpisy, nepoužívajú nekalé obchodné praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky a zaväzujú sa prevádzkovať svoje platformy pri dodržiavaní nasledovných princípov etických pravidiel:  

Princípy etických pravidiel prevádzkovania crowdfundingovej platformy prijaté prevádzkovateľmi crowdfundingových platforiem na Slovensku

Prevádzkovateľ crowdfundingovej platformy prevádzkuje svoju platformu v súlade s etickými pravidlami správania sa na princípe transparentnosti, nediskriminácie, dôvery a otvorenosti informácií a za týmto účelom

  • Dbá o prehľadné a úplné zverejnenie informácií o fungovaní platformy, tak pre podporované projekty, ako aj investorov/darcov.
  • Dbá o prehľadné a úplné zverejnenie informácií o poplatkoch alebo o princípe odmeňovania a potenciálnych konfliktoch záujmov prevádzkovateľa platformy.
  • Dbá o transparentné a priebežné zverejňovanie informácií o projektoch, ak platforma umožňuje financovanie projektov.
  • Dbá o nezverejňovanie nepodložených informácií o výhodách projektov, najmä o výnosoch, a odhaľuje nekalé obchodné praktiky a klamlivú reklamu.
  • Dbá o prehľadné zverejňovanie rizík súvisiacich s investovaním alebo darovaním prostriedkov prostredníctvom platformy.
  • Dbá o zachovanie nediskriminačného prístupu projektov aj investorov/darcov k službám platforiem.
  • Dbá o integritu pri poskytovaní služieb platformy.
  • Dbá o plnenie si svojich povinností pri ochrane osobných údajov a súkromia investorov/darcov.
  • Ak vedie financie investorov/darcov, tak ich vedie oddelene od svojich finančných prostriedkov.
 

Názov platformy

Deň pristúpenia

1.

Crowdberry

1.1.2019

2.

Finnest

1.1.2019

3.

Žltý melón

1.1.2019

4.

Zinc Euro

1.1.2019

5.

Maják

1.1.2019

6.

StartLab

1.1.2019

7.

Hithit

1.1.2019

     
     
     
     

Táto iniciatíva vznikla ako súčasť projektu CROWD-FUND-PORT, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, cez program Interreg Centrálna Európa.

 

V súčasnosti existuje aj veľa hybridných crowdfundingových platforiem a možností vo výbere tej správnej vám pomôže aj nasledovný prehľad slovenských a ďalších stredoeurópskych platforiem.