Creative Industry Forum - project manager

Slavomíra Salajová

Slavomíra Salajová sa venuje crowdfundingu ako forme financovania kreatívneho priemyslu od roku 2014. Je projektovým manažérom projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe (06/2016-06/2019), ktorého cieľom je podpora a popularizácia crowdfundingu ako alternatívnej formy financovania aj ako nástroja participatívneho rozpočtovania.