Alternatívne financovanie (AF) podnikov v Európe sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo a stalo sa dôležitým zdrojom financovania pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a malé a stredné podniky. Avšak prístup k AF sa v jednotlivých štátoch výrazne líši a regióny južnej, strednej a východnej Európy zaostávajú za regiónmi severnej a západnej Európy, pokiaľ ide o celkový objem AF na obyvateľa. Aby sa táto medzera preklenula, projekt Altfinator uľahčí prenos osvedčených postupov z pokročilejších na menej rozvinuté trhy. Budeme navrhovať, rozvíjať a implementovať stratégiu budovania kapacít pre finančný ekosystém a jeho účastníkov v krajinách južnej, strednej a východnej Európy s cieľom zlepšiť poskytovanie a absorpciu AF.

Dlhodobým strategickým cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a rast európskych inovatívnych MSP.

Priamym cieľom projektu je zlepšiť prístup inovatívnych MSP k alternatívnym formám financovania a absorbovať potenciálne vznikajúce nové formy (t.j. ICO), ktoré sú posilnené inovačnými finančnými technológiami.

Operačným cieľom projektu je navrhnúť, rozvinúť a implementovať stratégiu budovania kapacít na zvýšenie kapacity finančného ekosystému a jeho účastníkov v krajinách južnej, strednej a východnej Európy pre poskytovanie a čerpanie alternatívnych foriem financovania MSP.

Na zlepšenie prístupu k AF v cieľových krajinách projekt Altfinator bude vykonávať tieto činnosti:

Mapovať a analyzovať AF ekosystémy v južnej, strednej a východnej Európe s cieľom vytvoriť stratégiu budovania kapacít a implementačný plán.

Poskytnutie európskeho online informačného hubu s materiálmi, zdrojmi a nástrojmi.

Interaktívna knižnica materiálov a zdrojov

Prípadové štúdie o najlepšej praxi

Vision Outlook na Fintech

Regulačné návrhy zamerané na finančné orgány, regulačné orgány

Usmernenia týkajúce sa cezhraničných investícií

Príbehy o úspechu inovatívnych malých a stredných podnikov využívajúcich AF

Často kladené otázky v ktorých sú zhrnuté potreby a prekážky poskytovateľov AF

2 vydania MOOC (Massive Open Online Course) pre poskytovateľov AF

Online nástroj na výmenu dát

Interaktívna mapa zdrojov AF a poskytovateľov

Nástroj na porovnanie a zosúladenie malých a stredných podnikov s programami AF a poskytovateľmi

Úložisko finančných a úverových údajov

 

Zapojiť AF komunitu za účelom podpory poskytovania a čerpania finančných prostriedkov pre inovatívne MSP.

 

Kampane zvyšovania informovanosti a budovania kapacít

8 národných workshopov

2 medzinárodné semináre o najlepších postupoch

8 verejných okrúhlych stolov

Pracovné raňajky pre tvorcov politík pracujúcich v Európskej rade a v Európskom parlamente

4 webináre pre skupinový koučing a mentoring MSP

 

Preskúmať vplyv projektu a poskytnúť dôkazy pre prispôsobenie a udržateľnosť systému.

Poskytnúť zainteresovaným stranám na európskej a medzinárodnej úrovni informácie o aktivitách a výsledkoch projektu.

 

PEDAL Consulting

Bjornsonova 4807/5, 03601 Martin, Slovakia

www.pedal-consulting.eu