Vzostup crowdfundingu, ako inovatívneho nástroja financovania za posledné desaťročie, je výsledkom prebiehajúcej digitalizácie procesov a komunikácie v našej spoločnosti aj vďaka jednoduchému prístupu k vysokorýchlostnému internetu a digitálnym zariadeniam. S rastúcou mierou popularity a pribúdajúcimi pozitívnymi skúsenosťami, sa čoraz intenzívnejšie diskutuje o crowdfundingu, ako o nástroji, ktorý by pomohol zabezpečiť financovanie pre inovatívne začínajúce a taktiež už na trhu etablované malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú približne 67% všetkých pracovných miest v rámci Európy.

S cieľom zlepšenia prístupu práve malých a stredných podnikov k alternatívnym zdrojom financovania, vzniklo konzorcium 18 inštitúcií kooperujúcich v rámci projektu CrowdStream. 

A čo teda prinesie projekt Crowdstream?

Školenia – V 9 členských krajinách konzorcia, budeme s prizvanými expertmi realizovať v priebehu rokov 2018 a 2019 školenia ako priamo pre teamy, ktoré plánujú pripraviť crowdfundingovú kampaň, tak aj pre organizácie, ktoré poskytujú podporné služby podnikom, aby mohli v budúcnosti šíriť informácie o crowdfundingu, ako o stále málo poznanom alternatívnom zdroji financovania.

Podporné služby pre teamy pripravujúce crowdfundingovú kampaň – Príprava kampane je náročným procesom a vyžaduje množstvo znalostí a skúseností. S cieľom zvýšenia šance na úspech, poskytneme možnosť konzultácií s externými expertmi, ktorí napomôžu zlepšiť pripravované crowdfundingové kampane a plán ich realizácie.

Jednotný rámec hodnotenia crowdfundingových služieb – Vybrať si tú správnu a pre konkrétny typ crowdfundingovej kampane vhodnú platformu, je pomerne obtiažne. Preto sme sa rozhodli vytvoriť štandardizované kritériá kvality pre všetky druhy platforiem poskytujúcich služby v rámci crowdfundingu. Prehľad jednotlivých platforiem, spolu s ich hodnotením, bude jednoducho a ľahko dostupný v novo vytvorenej medzinárodnej databáze.

Strategické Akčný plány na zlepšenie prístup k alternatívnemu financovaniu podniky pre jednotlivé krajiny v rámci projektového konzorcia – Situácia využívania a regulácie crowdfundingu sa v rámci jednotlivých krajín líši. S cieľom rozvíjať a zlepšovať prostredie pre alternatívne zdroje financovania je preto potrebné poznať aktuálny stav a určiť si kroky do budúcna. V rámci projektových aktivít vytvoríme ako prehľad situácie v 9 krajinách Európy, tak aj návrh konkrétnych krokov, ktoré veríme, povedú k zlepšeniu prostredia z pohľadu ako subjektov využívajúcich crowdfunding, tak aj poskytovateľov služieb v tomto odvetví.   

 

Viac informácií nájdete na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/crowdstream

https://www.facebook.com/Crowstream/

http://inno-hub.sk/